Bijbelstudies

Het kruis van Christus

Het kruis van Christus

Het is elke keer weer indrukwekkend om in de Bijbel over het lijden en het sterven van de Here Jezus te lezen. Judas die de Here Jezus verraadt met een kus, de laatste maaltijd die de Here Jezus met Zijn discipelen heeft, de verloochening door Petrus, het moment dat de Heer gevangen wordt, het verhoor voor Pilatus en Herodes, de vrijlating van Barabbas en daarna de weg naar Golgotha alwaar Hij vastgespijkerd wordt aan het kruis en onze zonden op zich neemt en Hij uitroept: Het is volbracht!

In dit artikel willen we eens dieper ingaan op de betekenis van het kruis van de Here Jezus Christus. De Bijbel heeft namelijk veel meer te zeggen over de dood van de Here Jezus aan het kruis dan alleen dat onze zonden vergeven zijn.

Is er leven na de dood?

Eeuwig leven?

Sinds jaar en dag is de mens op zoek naar eeuwig leven of de eeuwige jeugd. Altijd al is de mens op zoek geweest naar de fontein van de jeugd of de steen der wijzen waarmee een levenselixer zou kunnen worden gemaakt. Men spendeert miljoenen dollars aan de ruimtevaart om op zoek te gaan naar… ja, naar wat eigenlijk? Men zoekt leven, eeuwig leven. Met regelmaat komt er wel weer een artikel voorbij met een titel als “Eeuwig leven is enkel een kwestie van tijd”. Het is de hoogmoed van de mens, die denkt dat hij zichzelf moet ontwikkelen en verbeteren en om op deze wijze hogerop te kunnen komen. De mens die gelooft in evolutie, dat alles langzamerhand vanzelf beter wordt en denkt dat men in eigen kracht eeuwig leven tot stand kan brengen.

De mens, de kroon der schepping?

Psalm 8 - De mens, de kroon der schepping?

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith.
2 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.
3 Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.
4 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt;
5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?
6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?
7 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet;
8 Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds.
9 Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeen doorwandelt.
10 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!

Gij doorgrondt en kent mij

Psalm 139 - Gij doorgrondt en kent mij
Waarschijnlijk kent u Psalm 139 wel.
De Psalm die begint met deze bekende verzen (1-6):

1 Gij doorgrondt en kent mij.
2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.
3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.
4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles.
5 Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.
6 De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.

Drupal Theme by Web Agency