Zondagmiddagsamenkomst

De farizeeër en de tollenaar / Jezus zegent de kinderen

Lukas 18:8-17

Een eenvoudig en nederig geloof is wat de Here Jezus ons voorhoudt. Al onze zogenaamde goede werken zijn slechts waardevol als ze komen uit een gelovig en nederig hart. Het gaat namelijk in de eerste plaats om nederigheid, om het bewustzijn dat wij, zondaren, afhankelijk zijn van de genade Gods. Ons hart zou zich niet verheffen, voor ons hart zou gelden: “Wie roemt, roeme in den Heere”.

Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd (1 Petrus 5:6)

Datum: 26 oktober 2014
Spreker: Ewout Ketelaar

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet

1 Korinthiërs 10:23

Hoewel voor ons als gelovigen geldt dat wij vrij zijn van de heerschappij van de zonde en de wet, zouden wij daarna leren om in de vrijheid te wandelen. Onze verlossing heeft namelijk ondere andere als doel dat wij in onze praktische wandel de Heer zouden verheerlijken. Dit gaat veel verder dan alleen af en toe het Evangelie verkondigen (om maar een voorbeeld te noemen). Het heeft betrekking op alles wat wij doen. Wij zouden leren om elkander op te bouwen in de liefde en dit heeft alles van doen met onze praktische dagelijkse wandel. Paulus geeft zichzelf hierin als voorbeeld en laat ons zijn liefde en nederigheid zien, ook ten opzichte van de Korinthiërs, die niet bekend stonden om hun godzalige wandel.

Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelven allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen (1 Korinthiërs 9:19)

Datum: 23 november 2014
Spreker: Ewout Ketelaar

De bekering, het leven en de hoop van Paulus

Filippenzen 3:1-16

Bijna elke Nieuw Testamentische brief roept ons op om niet te leven onder de wet, maar onder de genade. Zo ook Paulus in dit hoofdstuk. De kern van het leven van een gelovige is het leren loslaten van het verleden, te leven uit vergeving van zonden en onze blik te richten op de verlossing die we reeds hebben ontvangen en de verlossing die ons nog ten deel zal vallen bij de opname van de Gemeente.

Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus (Filippenzen 3:14)

Datum: 21 december 2014
Spreker: Ewout Ketelaar

De oude en de nieuwe mens in de praktijk van ons leven

Efeziërs 4:17-32

Het praktische leven van de gelovige kenmerkt zich door het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Dit is een zeer praktisch en concrete aangelegenheid. De Bijbel geeft ons dan wel geen wetten voor ons praktische leven, maar wel degelijk een vaste basis voor ons leven. Namelijk, vergeving, genade, barmhartigheid en liefde.

Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander,  gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. (Efeze 4:32)

Datum: 15 februari 2015
Spreker: Ewout Ketelaar

God is liefde

1 Johannes 4:7-21

God is liefde, een veelgehoorde uitdrukking. Als er één Schriftgedeelte is waar gesproken wordt over de liefde Gods, dan is het dit gedeelte wel in 1 Johannes. Wat betekent het dat God ons lief heeft en waar bestaat deze liefde uit en wat is de werking van die liefde aan ons?

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Johannes 4:9)

Datum: 15 maart 2015
Spreker: Ewout Ketelaar