Is er leven na de dood?

Eeuwig leven?

Sinds jaar en dag is de mens op zoek naar eeuwig leven of de eeuwige jeugd. Altijd al is de mens op zoek geweest naar de fontein van de jeugd of de steen der wijzen waarmee een levenselixer zou kunnen worden gemaakt. Men spendeert miljoenen dollars aan de ruimtevaart om op zoek te gaan naar… ja, naar wat eigenlijk? Men zoekt leven, eeuwig leven. Met regelmaat komt er wel weer een artikel voorbij met een titel als “Eeuwig leven is enkel een kwestie van tijd”. Het is de hoogmoed van de mens, die denkt dat hij zichzelf moet ontwikkelen en verbeteren en om op deze wijze hogerop te kunnen komen. De mens die gelooft in evolutie, dat alles langzamerhand vanzelf beter wordt en denkt dat men in eigen kracht eeuwig leven tot stand kan brengen.

De Bijbel leert precies het tegenovergestelde. De mens is volgens de Bijbel een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna weer verdwijnt (Jak. 4:14). De mens denkt heel wat te kunnen en te weten, maar hij weet niet eens wat de dag van morgen gaat brengen. De mens leeft in een wereld vol onzekerheden en angst. Het enige wat de mens wel zeker weet, is dat hij zal sterven. Het enige wat hij niet weet… is wanneer.

Is er leven na de dood?

Aangezien de mens zeker weet dan hij zal sterven, stelt hij zichzelf de vraag:”Is er leven na de dood?” Alleen de vraag stellen suggereert al dat er leven na de dood is, sterker nog, er is alleen maar leven ná de dood. Het leven voor de dood is toch geen leven. Dat is een leven wat als uitkomst heeft de dood. Wat de mens ook tot stand brengt, wat de mens ook bereikt, alles zal ooit een keer weer verdwijnen. Wat voor leven is dat dan? Wat is dan de zin van het hele bestaan? In feite heeft ons leven geen zin, want het zal ooit een keer voorbijgaan. De zin van ons bestaan ligt ook niet ín het bestaan, maar daarbuiten, dan wel daar voorbij. Wat de mens namelijk nodig heeft, is ander leven, namelijk eeuwig leven. Alleen de vraag is:”Hoe kom ik aan eeuwig leven?” Eeuwig leven is tot stand gekomen toen de dood werd overwonnen, op het moment dat er Iemand niet alleen de dood in ging, maar ook weer uit de dood opstond, namelijk de Here Jezus Christus.

2 Tim.1:10
Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;

Hij ontving bij Zijn opstanding een leven wat niet (meer) sterft, simpelweg omdat het de dood al achter zich heeft. Het echte leven bestaat ook alleen maar na de dood. Een leven dat dus nooit meer sterft, omdat het de dood al achter zich heeft.

Hebr. 2:14,15
Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;
En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.

De Here Jezus is dóór de dood gegaan, wat feitelijk betekent dat Hij niet alleen de dood is ingegaan, maar (wat meer is) Hij is er ook uitgekomen. De Here Jezus heeft de dood al achter zich en heeft onvergankelijk leven ontvangen toen Hij op de derde dag uit het graf opstond.
De Here Jezus is de eerste mens die eeuwig leven ontving. Hij is daarmee de Eersteling van de Nieuwe Schepping geworden. Op het moment van de opstanding van de Here Jezus ontstond namelijk niet alleen nieuw leven, maar zelfs het begin van een nieuwe schepping. Dat is ook wat God in het Oude Testament al had beloofd, dat hij een nieuwe schepping zou gaan maken.

Jes. 65:17
Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.

Christus in ons

De Here Jezus is Degene die als eerste mens eeuwig leven heeft ontvangen en dit leven geeft aan een ieder die in Hem gelooft. Op het moment dat wij tot geloof komen in Hem ontvangen wij dat leven, wij worden dan namelijk wedergeboren, ofwel opnieuw geboren. Wij ontvangen dan nieuw leven. Bij onze geboorte ontvingen wij het (zondige/sterfelijke) leven van Adam, bij onze wedergeboorte ontvangen wij het (volmaakte/eeuwige) leven van Christus. We hebben na onze wedergeboorte deel gekregen aan het leven van Christus. Wij zijn gestorven, begraven, maar ook opgewekt. (Rom.6) God ziet ons dan ook niet meer naar de oude mens, we zijn voor God dood. We zijn namelijk met Christus gekruisigd, maar ook met Hem opgewekt.

Gal. 2:20
Ik (oude mens) ben met Christus gekruist
En ik (nieuwe mens) leef
Niet meer ik (oude mens)
Maar Christus (nieuwe mens) leeft in mij

Wij hebben dus ook het eeuwige leven ontvangen van de Here Jezus Christus, maar omdat veel gelovigen hier niets van merken en zien, is men vaak niet altijd zeker van hun eeuwige behoud. Vaak kent men bovengenoemde waarheid niet. Men denkt dat je behoudenis kan verdienen door wat te doen. Toch leert de Bijbel dit op geen enkele wijze. De mens wordt alleen gerechtvaardigd door geloof in de Here Jezus en daardoor hebben we vrede met God (Rom. 5:1). God rekent onze zonden niet meer, omdat onze hele oude mens voor God dood is. God ziet alleen de nieuwe mens (Christus) in ons.

2 kor. 5:17
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Heeft u een goede levensverzekering?

Zoals als al eerder gezegd ontvangt de mens op grond van geloof eeuwig leven, gelooft u dat? Of denkt u dat u nog iets moet doen om u aangenaam te maken voor God. Denkt u dat u met goede werken de hemel kan verdienen? Bent u nog te hoogmoedig dat u denkt dat u bij God in een goed boekje kan komen door te proberen volgens de wet te leven. Als u dat denkt dan vraag ik u om nogmaals de evangeliën te lezen. Dan leest u dat de Here Jezus ging naar hoeren en tollenaars, naar mensen die absoluut niet rechtvaardig waren en dan leest u dat Hij de mensen waarschuwde voor farizeeën en wetgeleerden, mensen die graag vooraan zaten bij de bijeenkomsten, omdat ze zichzelf zo goed vonden (Mat.23:6). Misschien kent u mensen die altijd in nette pakken vooraan zitten, zelfs op plekken die voor hen gereserveerd zijn? De Here Jezus trok zich niets van deze gemaakte vroomheid aan, maar Hij waarschuwde er juist voor.

Mat.23:27,28
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.
Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

Dit zijn toch harde woorden van de Here Jezus. De Here Jezus keek namelijk niet naar de buitenkant van de mensen, maar naar het hart.

1 Sam.16:7b
want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.

Wat is er in ons hart? Is er geloof in ons hart? Geloven wij wat de Schrift zegt? Bent u zeker van uw behoud? Weet u dat u een kind van God bent, omdat de Here onze zonden weggedaan heeft en ons nieuw leven heeft gegeven? Bent u er van verzekerd dat er niets meer is wat u kan scheiden van Christus?

In de laatste woorden van Romeinen 8 staan een aantal vragen:

  • Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Niemand
  • Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Hij zal ons alle dingen schenken
  • Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Niemand
  • Wie is het, die (ons) verdoemt? Niemand
  • Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niemand
  • Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Niets van dit alles

Weet u waarom niets of niemand ons van Hem kan scheiden? Omdat wij de beste levensverzekering hebben die er bestaat!

Rom.8:38,39
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.