De Gemeente ná de opname

De Gemeente is het lichaam van Christus, waartoe alle gelovigen behoren sinds de opstanding van de Heiland tot en met de ‘opname van de Gemeente’. Als de Gemeente voltallig is, zal ze worden opgenomen in de wolken en gaat de Heer tegemoet in de lucht om voor altijd met de Heer te zijn ( 1 Th. 4:17).

Daarna zal de rechterstoel van Christus plaatsvinden (2 Kor. 5:10). Iedere gelovige zal op grond van zijn of haar aardse loopbaan door de Heer als de rechtvaardige Rechter beoordeeld worden en dienovereenkomstig loon ontvangen.

Na de tijd van de roeping en opbouw van de Gemeente zal Christus Zijn koninkrijk op aarde gaan oprichten over Israël en de andere volkeren. Dit zal echter niet zonder strijd en verdrukking plaatsvinden. Bij de wederkomst van Christus zal de Gemeente met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid (Kol. 3:4). In het toekomende werk van Christus zal de Gemeente als Zijn lichaam betrokken worden. We mogen met de Heer de wereld en de engelen oordelen (1 Kor. 6:2-3). We mogen dan met Hem regeren (2 Ti. 2:12).

In deze studie hopen we diverse Schriftgedeelten over het toekomende werk van de Gemeente o.l.v. Christus te onderzoeken, om tot een dieper inzicht te komen tot welke taak ons Hoofd ons nu reeds voorbereidt.

Spreker: Hilbrand Henstra