Typen van Christus in Genesis

Dit veelzijdige onderwerp gaat over Bijbelse personen, geschiedenissen en voorwerpen die in het boek Genesis voorkomen en die in één of meerdere opzichten een type van de Heere Jezus Christus kunnen zijn.

Het woord ‘type’ is afgeleid van het Griekse ‘tupos’, dat meestal met ‘voorbeeld’ of ‘afbeelding’ vertaald wordt. Zo wordt Adam in Rom. 5:14 een voorbeeld genoemd van Degene Die komen zou, namelijk Jezus, de Zoon des mensen, die de laatste Adam, de tweede Mens is.

Meerdere personen zoals Abel, Abraham, Melchizedek en Jakob zijn in hun geschiedenis een uitbeelding van (het heilswerk van) de Heere Jezus Christus. Jozef bijv. onderging een weg van verwerping naar verering, van vernedering naar verhoging. Daarbij zijn overeenkomsten met de weg van lijden naar heerlijkheid van onze Heiland terug te vinden.

Een persoon blijft echter een zwakke, onvolmaakte afschaduwing van Christus, Die volmaakt is. Hij is  het beeld Zelf (vgl. Hebr. 10:1). Typen wijzen heen naar de vervulling ervan. Deze zou door Jezus Christus tot stand komen.

Voorwerpen zoals de opgerichte steen bij Jakob, de ark van Noach, de toren van Babel zijn illustraties die op verschillende wijze betrekking hebben op onze Heer. De boom des levens, de regenboog, de besnijdenis bij Abraham, Izak als brandoffer zijn schaduwbeelden van bepaalde aspecten van wie onze Zaligmaker is.

In deze serie Bijbelstudies willen we in grote lijnen aandacht schenken aan dit soort onderwerpen om de rijkdom van Gods Woord te ontdekken. Dan zal blijken dat deze ‘oude geschiedenissen’ uit het eerste Bijbelboek toch rijke geestelijke lessen in zich bergen over Jezus Christus, de Zoon van God, in Zijn weg van lijden, sterven, opstanding en verheerlijking tot en met Zijn wederkomst.

Spreker: Hilbrand Henstra